Klaipėdos g. 31, Klaipėda, LT-92354, Tel.Faks.: +370 46 481 540
 

 Biudžetinė įstaiga.
 Bendrojo ugdymo mokykla
 Įstaigos kodas – 291792710
Pamokų laikas

1. 08:00-08:45

2. 08:55-09:40

3. 09:50-10:35

4. 10:55-11:40

5. 12:00-12:45

6. 12:55-13:40

7. 13:50-14:35

Patyčių dėžutė
Patyčių dėžutė
Apklausos

Kiek laiko skiriate namų darbams atlikti?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Veiklos kryptys
 
  • Ikimokyklinio ugdymo (Ikimokyklinis skyrius)
  • Priešmokyklinio ugdymo
  • Pradinio ugdymo (1-4 kl.)
  • Pagrindinio ugdymo I-ojo koncentro (5-8 kl.)
 
Ikimokyklinis ugdymas - įstaigoje veikia dvi darželio grupės. Vaikai priimami nuo 3 metų.
Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal įstaigos Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą pagal Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627. Programoje turinys orientuotas į vaiko kompetencijų ugdymą, reikalingą tolimesniam vaiko asmenybės ugdymui. Programoje daug dėmesio skiriama etniniam ugdymui, kuris susijęs su pagarba žmogui ir gamtai, kultūrinėmis vertybėmis. Programoje siejamos kelios filosofinės ugdymo kryptys. Pagal ekologinę raidos kryptį plėtojamas supratimas apie šeimą, gimtinę, gamtą, kultūrą. Orientuojantis į humanistinę filosofinę kryptį sudarytos sąlygos saviraiškos ir savirealizacijos poreikių tenkinimui.
 
 
Priešmokyklinio ugdymo grupę lanko 5-7 metų vaikai.  

 

 

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1180 (Žin., 2005, Nr. 84-3118)6 Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147 (Žin., 2003, Nr. 5-214), ir Priešmokyklinio ugdymo standartu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015 (Žin., 2003, Nr. 77-3525).

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – puoselėti ugdytinių galias, lemiančias asmenybės vystymosi ir socializacijos sėkmę, tinkamą brandumą mokyklai, įgyjant kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų. 

 

Ugdymo kryptys: 
komunikacinė:  klausymo, kalbėjimo, skaitymo, rašymo pradmenų mokymas; 
pažinimo: matematinių, gamtamokslinių įgūdžių, kritinio ir loginio mąstymo ugdymas; 
meninė: dailės, muzikos pradmenys; 

 

 

socialinė: mokytis dirbti grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti, pažinti save ir kitus; 
sveikatos saugojimo;
aktyvumo, judrumo, valios ugdymas;
saugaus elgesio, asmens higienos, aktyvios veiklos, poilsio ir k t. įgūdžių ugdymas.

 

Pradinis ugdymas organizuojamas pagal Pradinio ugdymo sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr.113 ( Žin., 2003, Nr. 18-798).
 
 
Projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“
Projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“
STEIGĖJAS
STEIGĖJAS
SVARBU
SVARBU
PARTNERIAI
PARTNERIAI